Disclaimer

Algemeen

Orthopedisch Technisch Expertise Centrum (Kamer van Koophandel 09167879), hierna te noemen OTEC, verleent u hierbij toegang tot otec-deventer.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door OTEC en derden zijn aangeleverd. OTEC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van OTEC.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OTEC.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OTEC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OTEC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Klachtenprocedure
De medewerkers van OTEC Deventer vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze producten en dienstverlening. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan willen we graag samen met u een oplossing vinden.

De eerste stap is, uw klacht mondeling bij OTEC voor te leggen en dit eventueel ook met uw behandelaar bespreken. Doet u dit liever niet of leidde het gesprek niet tot een gewenste oplossing van uw probleem, dan kunt u een klachtenprocedure starten door ons klachtenformulier in te vullen en te sturen naar:

OTEC Deventer                                                                                                                  Solingenstraat 69                                                                                                                          7421 ZS Deventer

of via de mail:                                                                                                                 info@otec-deventer.nl

Binnen 1 week ontvangt u een ontvangstbevestiging, eventuele onduidelijke aspecten worden gevraagd verder toe te lichten. Binnen 3 weken vanaf de ontvangstbevestiging zullen wij contact met u opnemen om u zo mogelijk een oplossing voor te leggen.

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de aangeboden oplossing, dan kunt u beroep aantekenen bij onze onafhankelijke klachtencommissie via het mailadres: klachtencommissie@otec-devener.nl.

Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie kan de klacht binnen 6 weken na datum van de schriftelijke uitspraak van de klachtencommissie als geschil aangemeld worden bij het secretariaat van de SEMH om een oordeel te vragen van de geschillencommissie. De taak van de geschillencommissie is het geven van een voor beide partijen bindende uitspraak waarbij in ieder geval zal worden nagegaan of de desbetreffende leverancier voldaan heeft aan de eisen van de erkenningsregeling en aan de kwaliteitseisen van de SEMH. Ons bedrijf is een erkend lid van de SEMH en is als zodanig aangesloten. Contact gegevens van de SEMH:

Secretariaat SEMH                                                                                                                Postbus 526                                                                                                                                2400 AM Alphen aan de Rijn

of via de mail:                                                                                                                    info@semh.info

“Bent u tevreden over ons: vertel het door! Heeft u een klacht: vertel het ons!”

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.